32cm - 6.95 Eur    42cm - 8.95 Eur

tomato sauce, mozzarella, cherry tomatoes, asparagus, black olives, red  onion, feta cheese