32cm - 6.45 Eur     42cm - 8.45 Eur

tomato sauce, mozzarella, salami